Welkom bij Het Haakwinkeltje

  • iDeal
  • Overboeken
  • Thuis /
  • Algemene voorwaarden

Algemeen

Het Haakwinkeltje (Kamer van Koophandel 08190549), hierna te noemen het Haakwinkeltje, verleent u hierbij toegang tot hethaakwinkeltje.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. het Haakwinkeltje behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

het Haakwinkeltje spant zich in om de inhoud van https://www.hethaakwinkeltje.nl/ zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op https://www.hethaakwinkeltje.nl/ geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met het Haakwinkeltje.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij het Haakwinkeltje en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het Haakwinkeltje, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Hieronder onze algemene voorwaarden.

 

Algemene voorwaarden van  Het Haakwinkeltje gevestigd te Ambt Delden
Geldig vanaf augustus 2013
 
1. Algemeen


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Het Haakwinkeltje.
      De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Het Haakwinkeltje.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
       Het Haakwinkeltje behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.


2. Levering


2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 De levertijd van een artikel bedraagt in de regel 3 werkdagen vanaf bestelling.  Indien u niet via Ideal betaald, geldt dit na ontvangst van uw betaling.
       Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd,
      dan ontvangt de consument in ieder geval binnen twee dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Het Haakwinkeltje is voldaan zodra de door Het Haakwinkeltje geleverde zaken aan de TNT-post of andere pakketdienst is aangeboden.
       Het Haakwinkeltje is niet aansprakelijk voor het zoek raken van uw bestelling.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in euro's en inclusief 21% BTW. Boeken 6% BTW.
3.3 Voor pakketpost binnen Nederland gelden € 6,95 bezorgkosten. Brievenbus post € 2.75.

3,4 Voor pakketpost naar België, Duitsland en Luxemburg gelden € 13.00 bezorgkosten. Brievenbuspost € 5.00
3.4 Bestellingen boven de € 50.- worden gratis verzonden. Indien gebruik gemaakt wordt van het herroepingsrecht en een daaropvolgende cq vervangende bestelling geplaatst wordt, waarbij de bestelde goederen 
      boven de € 50.- zijn is verzending niet meer gratis, hiervoor € 6.95 worden gefactureerd. Dit bedrag dient te zijn betaald alvorens de bestelde goederen afgestuurd zullen worden.


4. Zichttermijn / herroepingsrecht


4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Het Haakwinkeltje heeft teruggezonden, is de koop een feit.
De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij Het Haakwinkeltje.
Indien de bestelde goederen betaald zijn en de reeds gefactureerde order wordt herrroepen wordt er een bedrag van € 2.- handelingskosten gefactureerd.
Zijn de bestelde goederen verzonden naar de afnemer en betreft het een gratis verzending, dan wordt hiervoor achteraf  € 6.95 verzendkosten gefactureerd.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
Kunt u de ontvangen/ bestelde goederen niet compleet of gedeeltelijk niet of enkel in een slechtere staat terugbezorgen, bent u verplicht om schadevergoeding te betalen.
Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Het Haakwinkeltje er zorg voor dat binnen 30 dagen, na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne.
• voor haaknaalden, breinaalden, patronen en boeken.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Het Haakwinkeltje, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Het Haakwinkeltje.
       Het Haakwinkeltje houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Het Haakwinkeltje respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.


6. Garantie


6.1 Het Haakwinkeltje garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid
       zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
       Garens mogen vanuit de fabrikant tot 3 knoopjes per bol van 50 gram bevatten.
       Het gewicht van een bol kan variëren binnen de marge van 10%.  De lengte van de draad kan evenredig variëren. Aangegeven lengtes zijn slechts indicatief.
       Kleuren variëren per verfbad. Indien u een bestelling heeft geplaatst en een aanvulling wenst kunnen wij bij dergelijke vervolgbestellingen geen gelijk verfbad garanderen.
6.2 De garantietermijn van Het Haakwinkeltje komt overeen met de  fabrieksgarantietermijn. Het Haakwinkeltje is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele
       toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. Fabrieksgarantie zijn ten alle tijde conform de redelijkerwijs te verwachten prijs/kwaliteitverhouding.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst te controleren.
       Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, redelijkerwijs niet conform het bestelde,  het ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer  deze gebreken onmiddellijk te melden aan Het Haakwinkeltje.
      Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
      Ingebruikneming na constatering van een redelijkerwijs aannemelijk ander artikel  of na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na
      constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Het Haakwinkeltje gegrond worden bevonden, zal Het Haakwinkeltje naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid 
       van Het Haakwinkeltje en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken.
       Iedere aansprakelijkheid van Het Haakwinkeltje voor enige andere  
       vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.


7. Aanbiedingen


7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Het Haakwinkeltje zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of
      daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Het Haakwinkeltje slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Het Haakwinkeltje gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Het Haakwinkeltje kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving
       bevatte.8. Overeenkomst


8.1 Een overeenkomst tussen Het Haakwinkeltje en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Het Haakwinkeltje op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Het Haakwinkeltje behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder
      rembours of na vooruitbetaling.


9. Afbeeldingen en specificaties

 

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, maten, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Het Haakwinkeltje gelden slechts bij benadering,
       zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding.


10. Overmacht


10.1 Het Haakwinkeltje is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers,
         storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen,
         vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Het Haakwinkeltje alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk
         als overmacht.
10.3 Indien Het Haakwinkeltje bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde
         c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen
         zelfstandige waarde heeft.


11. Aansprakelijkheid


11.1 Het Haakwinkeltje is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.


12. Toepasselijk recht


12.1 Op deze website en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.